Touchkasse i5, Kassensystem i5

Kasse i5 mit Kassensoftware Handel, TSE